Mấy bạn ở trên là Lê Hải Sơn (English below)
Một cách chuyên nghiệp, tôi làm nghề nghiên cứu tự do ở Việt Nam. Tôi lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Paris-Sud 11, làm việc tại LIMSI/CNRS với tư cách thành viên của nhóm xử lý ngôn ngữ nói (TLP).
CV của tôi (mặc dù không cập nhật mấy) ở đây
Xem luận án của tôi tại Thesis
Bài trình bày của tôi cho luận án có để tải xuống tại Slides
Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm hiện nay của tôi là Mô hình ngôn ngữ thống kê, Dịch máy thống kê, Nhận dạng tiếng nói tự động, Xử lý ảnh và Học máy với Mạng tin xâu*...
Tôi có một số bài báo ở hội thảo lớn cho Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (EMNLP, NAACL). Quý vị có thể xem danh sách công bố tại: Google Scholar. Đa số chúng có thể tải về bằng cách tìm kiếm google.

*: Đúng ra là sâu do dịch từ deep, nhưng vì muốn chơi chữ nên mới để là xâu


These guys above are LE Hai Son (Tiếng Việt phía trên)
Professionally, I am a free researcher in Viet Nam. I finished my thesis at the University Paris-Sud 11, worked in LIMSI/CNRS as a member of Spoken Language Processing Group (TLP)
My CV (though not well up to date) is here
Check my thesis at Thesis
My presentation for this thesis is available to download at Slides
My current research interests are Statistical Language Modeling, Statistical Machine Translation. Automatic Speech Recognition, Image Processing and Machine Learning with Deep Belief Network...
I have several articles in main conferences for NLP (EMNLP, NAACL). You can check my list of publications at: Google Scholar. Most of them are available by googling