Lĩnh vực này tiếng Anh gọi là Natural Language Processing. Đây là mục chính sẽ chỉ sang các bài con nói về các vấn đề có liên quan

  1. Chia tách từ: Nói về vấn đề thế nào là từ (và làm thế nào lấy được nó) trong văn bản tiếng Việt