[tiếp] [trước][mục lục] Tổng quan hệ thống xử lý tiếng nói Hệ thống xử lý tiếng nói ở đây được dùng nôm na để chỉ một hệ thống dùng tín hiệu tiếng nói làm…

[tiếp] [trước] [mục lục] Tài liệu này được viết ra nhằm tổng hợp các kiến thức cơ bản về công nghệ xử lý tiếng nói, tập trung vào tiếng nói Việt. Hi vọng sẽ mang…

Lê Hải Sơn Lời người viết 1 Tổng quan hệ thống xử lý tiếng nói 2 Đặc tính tiếng nói  2.1 Độ to nhỏ  2.2 Độ cao thấp  2.3 Âm sắc Tài…

If you are vietnamese, it is better for you to read in Vietnamese. Here it is [nguyên-âm]. Unless, let's start to learn Vietnamese. Here it is [nguyên-âm] :D…

If you are vietnamese, it is better for you to read in Vietnamese. Here it is [đặc-trưng]. Unless, let's start to learn Vietnamese. Here it is [đặc-trưng] :D…

If you are vietnamese, it is better for you to read in Vietnamese. Here it is [cao-thấp]. Unless, let's start to learn Vietnamese. Here it is [cao-thấp] :D…

If you are vietnamese, it is better for you to read in Vietnamese. Here it is [to-nhỏ]. Unless, let's start to learn Vietnamese. Here it is [to-nhỏ] :D…

Mục này chỉ tới các bài viết - bài dịch về khoa học nói chung: Những bài viết từ tổng quát đến chi tiết bàn về cách thức làm khoa học một cách đúng đắn:…