If you are vietnamese, it is better for you to read in Vietnamese. Here it is [cao-thấp]. Unless, let's start to learn Vietnamese. Here it is [cao-thấp] :D…

If you are vietnamese, it is better for you to read in Vietnamese. Here it is [to-nhỏ]. Unless, let's start to learn Vietnamese. Here it is [to-nhỏ] :D…

Mục này chỉ tới các bài viết - bài dịch về khoa học nói chung: Những bài viết từ tổng quát đến chi tiết bàn về cách thức làm khoa học một cách đúng đắn:…