Posts tagged with khoa học


Những nhà toán học lớn bàn về thi toán và thiên tài của tác giả multifoliaterose dịch từ: https://www.lesswrong.com/posts/EdFDwjsLNpgtTMJAp/great-mathematicians-on-math-competitions-and-genius Như tôi có đề cập ở trong Những người được…

Dịch từ bài viết của Francesca Melandri, 27 tháng 3 năm 2020 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/a-letter-to-the-uk-from-italy-this-is-what-we-know-about-your-future Thử gửi Vương quốc Anh từ Ý: đây là những gì chúng tôi biết…

Khoa học bắt chước thần thánh(*) Dịch từ Cargo Cult Science của Richard P. Feynman (Nobel Vật lý 1965) (*): Cargo Cult Science: Tạm dịch là khoa học bắt chước thần thánh, chỉ các hoạt động…

Mục này chỉ tới các bài viết - bài dịch về khoa học nói chung: Những bài viết từ tổng quát đến chi tiết bàn về cách thức làm khoa học một cách đúng đắn:…