Posts tagged with khoa học


Đây hi vọng sẽ là một câu chuyện dài. Nhưng trước hết hãy để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi. Về những vòng tròn luẩn quẩn. Khi tôi nhìn vào trang…

Những nhà toán học lớn bàn về thi toán và thiên tài của tác giả multifoliaterose dịch từ: https://www.lesswrong.com/posts/EdFDwjsLNpgtTMJAp/great-mathematicians-on-math-competitions-and-genius Như tôi có đề cập ở trong Những người được…

Dịch từ bài viết của Francesca Melandri, 27 tháng 3 năm 2020 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/a-letter-to-the-uk-from-italy-this-is-what-we-know-about-your-future Thư gửi Vương quốc Anh từ Ý: đây là những gì chúng tôi biết…

Khoa học bắt chước thần thánh(*) Dịch từ Cargo Cult Science của Richard P. Feynman (Nobel Vật lý 1965) (*): Cargo Cult Science: Tạm dịch là khoa học bắt chước thần thánh, chỉ các hoạt động…

Mục này chỉ tới các bài viết - bài dịch về khoa học nói chung: Những bài viết từ tổng quát đến chi tiết bàn về cách thức làm khoa học một cách đúng đắn:…