Posts tagged with khoa học


Khoa học bắt chước thần thánh(*) Dịch từ Cargo Cult Science của Richard P. Feynman (Nobel Vật lý 1965) (*): Cargo Cult Science: Tạm dịch là khoa học bắt chước thần thánh, chỉ các hoạt động…

Mục này chỉ tới các bài viết - bài dịch về khoa học nói chung: Những bài viết từ tổng quát đến chi tiết bàn về cách thức làm khoa học một cách đúng đắn:…