Posts tagged with văn hóa


Dịch từ bài viết của Ada Hegerberg, www.theplayerstribune.com, 16 tháng 12 năm 2018 https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/ada-hegerberg-not-here-to-dance Đây là câu chuyện về buổi tối đẹp nhất trong suốt cuộc đời…