[sau] [trước] [lên mức trên]

Chúng ta đã định nghĩa chính xác các khái niệm, và nhất là đã làm quen với các số độ lớn mà bất bình đẳng từ làm việc và từ vốn đã đạt đến trong thực tế tại các xã hội khác nhau. Giờ đã đến lúc theo dòng lịch sử để nghiên cứu các tiến trình của bất bình đẳng tại các nước khác nhau. Tại sao cấu trúc bất bình đẳng đã thay đổi và đã thay đổi ra sao kể từ thế kỉ 19? Ta sẽ thấy rằng các biến cố những năm 1914-1945 đã đóng vai trò chủ yếu trong việc co hẹp bất bình đẳng tại thế kỉ 20, và hiện tượng này chẳng liên quan mấy tới bất cứ tiến trình hài hòa và tự nhiên nào cả. Ta cũng sẽ thấy rằng sự tăng lên của bất bình đẳng kể từ những năm 1970-1980 biến động rất nhiều tùy từng nước - điều một lần nữa gợi nhắc rằng các nhân tố thể chế và chính trị đã đóng vai trò trung tâm .

Một trường hợp đơn giản: sự giảm thiểu bất bình đẳng tại Pháp trong thế kỉ 20
 Lịch sử bất bình đẳng: một câu chuyện hỗn loạn và đầy tính chính trị
 Từ “xã hội của những người cho thuê tài sản” đến “xã hội của những nhà quản lí”
 Các thế giới khác nhau trong nhóm đường chia mười phía trên
 Giới hạn của các bản kê khai thu nhập
 Hỗn loạn trong giai đoạn giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới
 Cú sốc theo các thang bậc thời gian
 Sự tăng lên của bất bình đẳng tại Pháp kể từ những năm 1980-1990
 Trường hợp phức tạp hơn: sự chuyển biến của bất bình đẳng tại Mĩ
 Bùng nổ bất bình đẳng tại Mĩ kể từ những năm 1970-1980
 Sự tăng lên của bất bình đẳng đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính?
 Sự nổi lên của các mức lương siêu việt
 Sự chung sống trong nhóm đường chia một trăm phía trên

[sau] [trước] [lên mức trên]