[sau] [trước] [lên mức trên]

Chương 3 - Những biến thái của đồng vốn
 Bản chất của tài sản: từ văn học đến thực tế
 Những biến thái của đồng vốn tại Liên hiệp Anh và Pháp
 Độ lớn và sự giảm sút của vốn ngoài nước
 Thu nhập và tài sản: một vài số độ lớn
 Của cải công cộng, của cải cá nhân
 Tài sản công cộng trong lịch sử
 Liên hiệp Anh: nợ công cộng và sự tăng cường vốn cá nhân
 Ai được lợi từ nợ công cộng?
 Những bất trắc trong phép tương đương kiểu Ricardo
 Nước Pháp thời sau chiến tranh: chủ nghĩa vốn mà không ai có vốn
Chương 4 - Từ Châu Âu già cỗi đến Thế giới Mới
 Đức: chủ nghĩa vốn kiểu Rheinland và quyền sở hữu mang tính xã hội
 Các cú sốc tác động lên đồng vốn tại thế kỉ 20
 Đồng vốn tại Châu Mĩ: ổn định hơn tại Châu Âu
 Thế giới Mới và vốn ngoài nước
 Canada: do khối thịnh vượng chung Anh sở hữu trong thời gian dài
 Thế giới Mới và Thế giới Cũ: trọng lượng của chế độ nô lệ
 Vốn nô lệ và vốn con người
Chương 5 - Tỉ số vốn/thu nhập về dài hạn
 Qui luật cơ bản thứ hai của chủ nghĩa đồng vốn: β = s∕g
 Qui luật dài hạn
 Sự quay trở lại của đồng vốn tại các nước giàu kể từ những năm 1970
 Không tính các bong bóng tài sản: tăng trưởng thấp, tiết kiệm nhiều
 Hai thành phần của tiết kiệm cá nhân
 Đồ dùng lâu dài và đồ vật có giá trị
 Vốn cá nhân biểu diễn theo số năm thu nhập sẵn dùng
 Vấn đề về các quĩ phi lợi nhuân và các nhà sở hữu khác
 Sự cá nhân hóa tài sản tại các nước giàu
 Sự lên cao lịch sử của giá tài sản
 Vốn quốc gia và tài sản ngoài nước nét tại các nước giàu
 Tỉ số vốn/thu nhập toàn cầu tại thế kỉ 21 sẽ đạt mức nào?
 Điều bí ẩn đằng sau giá trị của đất đai
Chương 6 - Sự phân chia vốn-làm việc vào thế kỉ 21
 Từ tỉ số vốn/thu nhập đến sự phân chia vốn-làm việc
 Ước lượng dòng tiền thu nhập: khó hơn ước lượng dự trữ vốn
 Khái niệm tỉ lệ lãi thuần túy trên vốn
 Tỉ lệ lãi trên vốn trong lịch sử
 Tỉ lệ lãi trên vốn đầu thế kỉ 21
 Tài sản thực và tài sản danh nghĩa
 Vốn để làm gì?
 Khái niệm sản lượng lề của vốn
 Quá nhiều vốn giết chết vốn
 Rộng hơn Cobb-Douglas: vấn đề về sự ổn định trong phân chia vốn-làm việc
 Sự thay thế vốn-làm việc tại thế kỉ 21: độ dẻo lớn hơn 1
 Các xã hội nông nghiệp truyền thống: độ dẻo nhỏ hơn 1
 Vốn con người có phải là điều hư ảo không?
 Sự biến động của phân chia vốn-làm việc trong giai đoạn vừa
 Bàn lại về quan điểm của Marx và về sự giảm sút có tính xu hướng của tỉ lệ lợi nhuận
 Rộng hơn “hai phe Cambridge”
 Sự quay trở lại của vốn trong chế độ tăng trưởng thấp
 Sự xuất thần của công nghệ

[sau] [trước] [lên mức trên]